REGULAMIN KLUBU CROSSFIT 43300

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.1. Uczestniku zajęć- rozumie się przez to osobę, która przystępuje do zajęć lub w nich uczestniczy na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej uprzednio z Klubem CrossFit43300 lub osobę biorącą jednorazowo udział w zajęciach, bez posiadania imiennego karnetu.

1.2. Kliencie – rozumie się przez to osobę, z którą klub CrossFit 43000 zawiera umowę.

1.3. Klubie – rozumie się przez to klub CrossFit 43000, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Generała Maczka 9.

2. Postanowienie ogólne

 

2.1. Klub Crossfit 43300 zaleca wszystkim klientom i  uczestnikom  poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu. Klienci i uczestnicy nie będą obarczać Klub odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody będące wynikiem pobytu w Klubie z wyłączeniem tych wynikłych z winy Klubu.

2.2. Uczestniczyć w zajęciach mogą wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

2.3. Klientem Klubu CrossFit 43000 mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może zawrzeć z Klubem umowę jedynie pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Oświadczenie opiekuna musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią i odpowiedzialności za ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Klub nie będzie zawierał umów długoterminowych z osobami niepełnoletnimi.

2.4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u uczestnika zajęć podczas korzystania przez niego z usług Klubu oraz będących następstwem uczestnictwa w zajęciach, nie powstałych z winy Klubu.

2.5. Do korzystania z usług oferowanych w Klubie uprawnieni są wyłącznie uczestnicy, którzy uprzednio podpisali z Klubem umowę lub klienci, którzy uiścili opłatę, uprawniającą do jednorazowego udziału w zajęciach.

2.6. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.

 

2.7. Klub zastrzega sobie prawo do wykonywania fotografii klubu w czasie godzin jego otwarcia i do używania tych fotografii w swoich materiałach promocyjnych.

 

3. Zasady korzystania z usług.

3.1. Korzystanie z  usług Klubu możliwe jest jedynie w godzinach otwarcia Klubu.

3.2. W zajęciach grupowych mogą brać udział wyłącznie osoby, które uprzednio się zapisały za pomocą platformy elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej http://www.crossfit43300.bls.pl/, w zakładce grafik/rejestracja. W wyjątkowych przypadkach, Trener może wyrazić zgodę na udział osoby niezapisanej w ww. sposób.

3.3. Terminarz zajęć grupowych dostępny jest na stronie internetowej http://www.crossfit43300.bls.pl/, w zakładce grafik/rejestracja.

3.4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu w każdej chwili.

 

4. Obowiązki klientów

4.  Każdy klient zobowiązany jest do:

1) Zapłaty ceny karnetu w chwili podpisania umowy z Klubem.

2) Uiszczenia jednorazowej opłaty tytułem wpisowego w chwili podpisania umowy z Klubem.

3) Uiszczenia opłaty za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach bezpośrednio przez przystąpieniem do zajęć

4) Pozostawienia w recepcji dowodu tożsamości w przypadku  korzystania z usług na zasadzie jednorazowego wejścia.

5. Obowiązki uczestników

 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

1) Legitymacji imiennym karnetem przed przystąpieniem do zajęć.

2) Noszenia zmiennego stroju oraz obuwia sportowego.

3) Przechowywania swoich rzeczy osobistych w udostępnianych szafkach.

4) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

5) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez trenerów.

6) Informowania trenerów o wszelkich problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na wykonywane ćwiczenia.

7 ) Niezwłocznego informowania trenerów o wszelkich wypadkach mających miejsce podczas przeprowadzanych zajęć.

8) Niezwłocznego  poinformowania trenerów o wszelkich dostrzeżonych usterkach lub wadach sprzętu.

9) Zachowania ogólnie przyjętych norm higieny osobistej.

10) Dbania i szanowania mienia znajdującego się w Klubie.

11) Podporządkowania się poleceniom trenerów i innych osób upoważnionych ze strony Klubu.

12) Zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Mienie Klienta

6.1. Na czas pobytu w Klubie uczestnikowi zajęć zostanie udostępniona szafka znajdująca się w szatni. Przed opuszczeniem Klubu należy zwrócić do recepcji kluczyk szafki.

6.2. Wszystkie szafki powinny być opróżnione przed zamknięciem Klubu.  Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy, które będą tam przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

 

6.3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie  klubu.

6.4. Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki należy zgłosić w recepcji Klubu. Osoba, która zniszczyła, bądź zgubiła kluczyk, zobowiązana jest uiścić  z tego tytułu opłatę w wysokości 50zł.

7. Przepisy porządkowe

 

7.1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających  nie mogą przebywać na terenie klubu.

 

7.2 Palenie jest zabronione na terenie klubu.


7.4. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie oraz nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie Klubu.