REGULAMIN KLUBU CROSSFIT 43300

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1.1. Uczestniku zajęć- rozumie się przez to osobę, która przystępuje do zajęć lub w nich uczestniczy na podstawie umowy o świadczenie usług, zawartej uprzednio z Klubem CrossFit43300 lub osobę biorącą jednorazowo udział w zajęciach, bez posiadania imiennego karnetu.

1.2. Kliencie – rozumie się przez to osobę, z którą klub CrossFit 43000 zawiera umowę.

1.3. Klubie – rozumie się przez to klub CrossFit 43000, z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ulicy Generała Maczka 9.

2. Postanowienie ogólne

 

2.1. Klub Crossfit 43300 zaleca wszystkim klientom i  uczestnikom  poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu. Klienci i uczestnicy nie będą obarczać Klub odpowiedzialnością za jakiekolwiek szkody będące wynikiem pobytu w Klubie z wyłączeniem tych wynikłych z winy Klubu.

2.2. Uczestniczyć w zajęciach mogą wyłącznie osoby, które złożyły oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

2.3. Klientem Klubu CrossFit 43000 mogą zostać osoby pełnoletnie. Osoba niepełnoletnia może zawrzeć z Klubem umowę jedynie pod warunkiem pisemnej zgody opiekuna prawnego. Oświadczenie opiekuna musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią i odpowiedzialności za ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Klub nie będzie zawierał umów długoterminowych z osobami niepełnoletnimi.

2.4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, rozstrój, pogorszenie stanu zdrowia i inne wypadki, zaistniałe u uczestnika zajęć podczas korzystania przez niego z usług Klubu oraz będących następstwem uczestnictwa w zajęciach, nie powstałych z winy Klubu.

2.5. Do korzystania z usług oferowanych w Klubie uprawnieni są wyłącznie uczestnicy, którzy uprzednio podpisali z Klubem umowę lub klienci, którzy uiścili opłatę, uprawniającą do jednorazowego udziału w zajęciach.

2.6. Klub zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny.

 

2.7. Klub zastrzega sobie prawo do wykonywania fotografii klubu w czasie godzin jego otwarcia i do używania tych fotografii w swoich materiałach promocyjnych.

 

3. Zasady korzystania z usług.

3.1. Korzystanie z  usług Klubu możliwe jest jedynie w godzinach otwarcia Klubu.

3.2. W zajęciach grupowych mogą brać udział wyłącznie osoby, które uprzednio się zapisały za pomocą platformy elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej http://www.crossfit43300.bls.pl/, w zakładce grafik/rejestracja. W wyjątkowych przypadkach, Trener może wyrazić zgodę na udział osoby niezapisanej w ww. sposób.

3.3. Terminarz zajęć grupowych dostępny jest na stronie internetowej http://www.crossfit43300.bls.pl/, w zakładce grafik/rejestracja.

3.4. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia klubu w każdej chwili.

 

4. Obowiązki klientów

4.  Każdy klient zobowiązany jest do:

1) Zapłaty ceny karnetu w chwili podpisania umowy z Klubem.

2) Uiszczenia jednorazowej opłaty tytułem wpisowego w chwili podpisania umowy z Klubem.

3) Uiszczenia opłaty za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach bezpośrednio przez przystąpieniem do zajęć

4) Pozostawienia w recepcji dowodu tożsamości w przypadku  korzystania z usług na zasadzie jednorazowego wejścia.

5. Obowiązki uczestników

 5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

1) Legitymacji imiennym karnetem przed przystąpieniem do zajęć.

2) Noszenia zmiennego stroju oraz obuwia sportowego.

3) Przechowywania swoich rzeczy osobistych w udostępnianych szafkach.

4) Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

5) Przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez trenerów.

6) Informowania trenerów o wszelkich problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na wykonywane ćwiczenia.

7 ) Niezwłocznego informowania trenerów o wszelkich wypadkach mających miejsce podczas przeprowadzanych zajęć.

8) Niezwłocznego  poinformowania trenerów o wszelkich dostrzeżonych usterkach lub wadach sprzętu.

9) Zachowania ogólnie przyjętych norm higieny osobistej.

10) Dbania i szanowania mienia znajdującego się w Klubie.

11) Podporządkowania się poleceniom trenerów i innych osób upoważnionych ze strony Klubu.

12) Zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Mienie Klienta

6.1. Na czas pobytu w Klubie uczestnikowi zajęć zostanie udostępniona szafka znajdująca się w szatni. Przed opuszczeniem Klubu należy zwrócić do recepcji kluczyk szafki.

6.2. Wszystkie szafki powinny być opróżnione przed zamknięciem Klubu.  Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie wszelkich pozostawionych rzeczy, które będą tam przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni.

 

6.3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie  klubu.

6.4. Zniszczenie lub zagubienie kluczyka do szafki należy zgłosić w recepcji Klubu. Osoba, która zniszczyła, bądź zgubiła kluczyk, zobowiązana jest uiścić  z tego tytułu opłatę w wysokości 50zł.

7. Przepisy porządkowe

 

7.1. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, używania narkotyków lub innych środków odurzających. Osoby nietrzeźwe lub pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających  nie mogą przebywać na terenie klubu.

 

7.2 Palenie jest zabronione na terenie klubu.


7.4. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie oraz nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie Klubu.

 

WYTYCZNE SANITARNE GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów CrossFit 43300, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.

2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom CrossFit 43300 niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu siłowni.

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie CrossFit 43300 zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.centrumtreningowe43300.pl w zakładce regulamin, profilu na Facebooku oraz w recepcji Klubu.

4. Maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczenia klubu wynosi 22 zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 15m2 powierzchni całkowitej obiektu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wprowadzone zapisy na najbardziej oblegane godziny, co będzie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. Wskazany limit nie dotyczy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

5. W siłowni mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Siłowni nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące!!

6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.

7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania.

8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:

- dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,

- posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,

- dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,

9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7 mogą zostać wyproszone z sali treningowej.

10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwę techniczną w godz. 13.00 – 13.30 w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń. W tym czasie na terenie obiektu może przebywać tylko obsługa.

11. Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi GIS. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk – zostaną one odłączone od zasilania.

12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.